کاریکاتور های امروز را با موضوعات ناکارآمدی راه‌حل های غرب برای اتمام جنگ در سوریه و تاثیر جنگ بر خانواده ها و کودکان در این کشور خواهید دید.

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236932.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236915.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236914.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236913.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236917.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236916.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236919.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/09/3/2236920.jpg