مسألۀ حذف «دعای ورود به حمام» از منابع آموزشی اردن جنجالی گسترده ایجاد کرده و وزیر آموزش و پرورش این کشور را به واکنش واداشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ حذف «دعای ورود به حمام» از کتاب تربیت اسلامی کلاس اول دبستان در اردن جنجال گسترده ای به راه انداخته است.

البته محمد ذنیبات، وزیر آموزش و پرورش اردن، حذف این متن را تکذیب کرد و گفت که دعا به قسمت دیگری منتقل شده است. وی همچنین اعلام کرد که روش های جدید آموزشی مورد حملۀ گمراه کننده و سازمان یافته ای قرار گرفته است.
در همین حال، محمد ابورمان، نویسندۀ اردنی، در مقاله ای که در نشریۀ الغد منتشر شد، خاطرنشان کرد: «غیر منطقی است که دعای ورود به حمام محور هویت اسلامی تلقی شود و بر سر حذف آن جنجال درست شود تا وزیر هم بیاید و در برابر رسانه های داخلی، عربی و جهانی قسم یاد کند که این دعا در جای دیگری از کتاب های درسی موجود است. نمی توانیم به پیشرفت و اصلاح فکر کنیم وقتی هنوز در این سطح از بحث و جدال باقی مانده ایم».
برخی منتقدان هم مدعی شده بودند که وزارت تعلیم و تربیت، آیات قرآنی و احادیث نبوی را حذف کرده که این ادعا هم توسط وزارت خانه تکذیب شد.
وزارت تعلیم و تربیت اردن تا کنون بیش از سه هزار اعتراض دربارۀ اصلاحات جدید دریافت کرده است.