جمعیت زنان حزب الله ، کنفرانس سالانه خود را با عنوان «هویت اسلامی و راههای حفاظت از آن» درسالن آمفی تئاتر این جمعیت در بیروت برگزار کرد.

به گزارش شیعه پرس، عباس خامه یار رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان در کنفرانس هویت اسلامی و راههای حفاظت از آن ضمن ارائه تاریخچه مختصری از وضعیت هویت دینی در اروپا و پیش و پس از انقلاب بزرگ فرانسه و نیز هویت اسلامی و جنبش های اسلامی درجهان عرب گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی با آن مفهومی که در جهان غرب به معنای توسعه و هژمونی است، متفاوت بوده و حاکم اسلامی باید صفاتی همچون عدالت، انسانیت و خیرخواهی برای عموم مردم را دارا باشد چرا که الگوی آنها خواهد بود و حکومت اسلامی با پشتوانه فکری اسلام ناب محمدی و بر اساس عقیده و ایمان شکل می گیرد.

خامه یار در ادامه با اشاره به عرفان عملی امام مبنی بر این که جهان و تمام موجودات نیازمند به ذات احدیت است، افزود: امام خمینی با چنین دیدگاهی حکومت اسلامی را تشکیل داد و دوری از مقامات دنیوی و حب به ریاست و مناصب زودگذر دینا را در رأس همه امور قرار دادند و دیگران را ضمن توصیه به دوری از گناهان به بی توجهی به مناصب دنیا و تهذیب نفس سفارش می کردند.

رایزن فرهنگی کشورمان در پایان با یادآوری بر این که تجربه انقلاب اسلامی ایران که الگویی برای انقلاب های مردمی دیگر کشورها شده گفت: آن چه که باعث حفظ این انقلاب شده ایدئولوژی و پشتوانه عقیدتی آن بوده که توانسته تاکنون انقلاب را سرپا نگاه دارد و آن را به سمت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و صنعتی سوق دهد و در نهایت این کشور را به یک قدرت راهبردی در منطقه و غرب و چالشی برای کشورهای استعمارگر تبدیل کند.