مراسم عزاداری شب هشتم محرم با حضور پرشور عزاداران حسینی در هشت بندی هرمزگان برگزار شد.

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237968.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237965.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237963.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237964.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237966.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237967.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237972.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237971.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237969.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237976.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237974.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237973.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/10/10/3/2237977.jpg