دشمنان حجاب در انگلیس، این بار در خیابان های لندن به دختری محجبه حمله ور شده و به زور حجاب از سرش برداشتند.

به گزارش پرس شیعه؛ مطبوعات انگلیس به نقل از پلیس اسکاتلندیارد نوشتند که قربانی این تعرض، دختری بیست و چند ساله است؛ و هرچند از حمله ای که به او شد، آسیب جسمی ندید اما از وحشت شوکه شده بود.

اسکاتلندیارد، عاملان این حمله را افرادی نژادپرست توصیف کرد.

این حمله، در روز ۲۸ سپتامبر، هنگامی صورت گرفت که این دختر، به همراه زنی دیگر، در حال عبور از خیابان بودند که دو مرد از پشت به آن ها نزدک شدند و حجاب از سرش کشیدند.

یک افسر بلندپایه انگلیسی مدعی شد، در برخورد با جنایت های نژادپرستانه که با انگیزه دینی صورت پذیرد، هیچ گونه گذشت در کار نخواهد بود.

پلیس انگلیس، مشخصات مهاجمان را به نقل از دو شاهد واقعه، تهیه کرده و در اختیار مردم قرار داد و از مردم خواست پلیس را در یافتن این افراد، یاری کند.