عاشقان و شیفتگان ابا عبدالله الحسین(ع) با به راه انداختن دسته ها عزاداری در امامزاده شاه قطب الدین حیدر(ع) با دلی اندوهگین، در سوگ شهادت مظلومانه حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش مرثیه غم سرودند.

به گزارش پرس شیعه؛ عاشقان و شیفتگان ابا عبدالله الحسین(ع) با به راه انداختن دسته ها و هیئت های عزاداری در امامزاده شاه قطب الدین حیدر(ع) با چشمانی اشک بار در سوگ شهادت مظلومانه حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش مرثیه غم سرودند.

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-16-03.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-16-40.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-16-51.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-16-59.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-17-38.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-17-50.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-17-55.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-18-00.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-18-06.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-18-15.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-18-32.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-18-45.jpg

http://www.roodannews.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-11_06-18-56.jpg