معاون دبیر کل جمعیت الوفاق در بحرین با اشاره به شباهت اقدامات آل خیلفه و داعش گفت، طاغوت ها رو به زوال هستند و مردم باقی می مانند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ حسین الدیهی در مراسم عاشورا در بحرین با تأکید بر ایستادگی مردم در برابر نقشه های سلطه جویانه آل خلیفه برای کنترل دنیا و احوال شخصی مردم، خاطرنشان کرد که اقدامات حکومت بیانگر ضعف و ناکارآمدی سیاست های آن در برخورد با اراده مردم است.
وی با اشاره به تعمد رژیم حاکم در ادامه حمله به نمادهای عاشورایی، تأکید کرد که اقدامات تجاوزکارانه حکومت آل خلیفه مشابه اقدامات گروه تروریستی داعش است.