وزارت کشور و امنیت ملی نوار غزه از افزایش شمار ساکنان این منطقه به ۲ میلیون نفر خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ اداره ثبت احوال وابسته به وزارت کشور روز سه شنبه ۱۱ اکتبر اعلام کرد: ” نوار غزه با تولد دو کودک در ساعت های پایانی شب، مرز دو میلیون را در نوردید”.

اداره ثبت احوال غزه افزود: با تولد “ولید جهاد شعث” شمار ساکنان نوار غزه به ۲ میلیون نفر رسید و با تولد “لانا محمد عیاد” نوزاد دختری از ساکنان منطقه الزیتون واقع در جنوب نوارغزه، جمعیت این منطقه ازمرز دو میلیون نفر گذشت.

آمار اخیر اداره ثبت از تولد ۴۹۸۳ نوزاد جدید در ماه گذشته خبر داد که به این ترتیب روزانه ۱۶۶ کودک یا به عبارتی هر ساعت ۷ نوازد جدید متولد شده اند.

گزارش اداره آمار فلسطین در ابتدای سال ۲۰۱۶ حاکی است نوار غزه با ۳۶۰ کیلومتر مربع ازمتراکم ترین سرزمین های جهان از نظر جمعیتی بوده و در هر کیلومترمربع آن ۴۶۶۱ نفر زندگی می کنند.