رئیس جمهور سوریه، از آغاز عملیات نظامی بسیار مهمی، برای راندن تروریست ها تا مرزهای ترکیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ بشار اسد، در گفت وگو با روزنامۀ روسی “کومسومولسکایا پراودا” به حملات تازۀ ارتش سوریه به شهر حلب برای پاکسازی آن از عناصر مسلح تروریست اشاره کرد و این عملیات را “نقطۀ آغازی مهم” برای راندن تروریست ها به ترکیه دانست.

وی افزود: باید به پاکسازی این منطقه و راندن تروریست ها به ترکیه ادامه داد تا آن ها، یا به جایی که از آن آمده اند برگردند، یا کشته شوند؛ هیچ راه دیگری برای آن ها نیست.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که جنگ در سوریه، به عرصۀ رویارویی میان روسیه و غرب تبدیل شده است.

اسد خاطر نشان کرد: آن چه در هفته ها و شاید چند ماه گذشته شاهد بودیم، مشابه جنگ سرد، یا چیزی فراتر از آن است، نمی دانم چه نامی بر آن بنهم، اما هر چه هست، تازگی ندارد، زیرا من باور ندارم که غرب و به ویژه آمریکا، حتی بعد از فروپاشی شوروی، جنگ سرد را متوقف کرده باشند.

رئیس جمهور سوریه همچنین گفت: اقدامات ترکیه در سوریه، به مثابۀ اشغالگری است و با قوانین بین المللی و اخلاق منافات دارد و ضد حاکمیت سوریه است.