کاریکاتور های منتشر شده در رسانه‌ های عربی.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/14/alalam_636120422123703510_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/14/alalam_636120422123333473_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/14/alalam_636120422122993439_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/14/alalam_636120544202850533_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/14/alalam_636120422125073647_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/14/alalam_636120422124023542_25f_4x3.jpg