عزاداری شیعیان حقیقی ، اجابت دعوت الله تبارک و تعالی و رسول الله و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین است . اجابت باید با خواسته متناسب باشد .

برای اینکه جواب با خواسته مناسب و همخوانی داشته باشد باید مطابق تعلیمی باشد که وحی و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین انجام داده اند و تربیت کرده اند .

در غیر این صورت، خواسته و دعوت کننده به شایستگی اجابت نشده و حقش اداء نگشته است و فایده ای به حال فرد و جامعه نخواهد داشت چون عزاداری شیعیان امری فردی ، اجتماعی و الهی است که از تعالیم وحی و سنّت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نشأت گرفته است و می خواهد صراط مستقیم تبیین گردد و انسان ها در آن ثابت قدم باشند و به ضلالت گرفتار نشوندو به ظلم ظالمان تن ندهند .

پس عزاداری در شیعه رسالتی است که می خواهد انسان و جامعه را از پس رفت ، خود بین و خود گرفتاری باز دارد و برای نفوذ و تسلط شیاطین راهی وجود نداشته باشد .

بنابراین ؛ عزاداری شیعیان ، امری مقدس و هدفداری است که به امر الله بوده و راه را برای تقرّب الی الله هموار می سازد .

نویسنده : کمال بارعی