گروه های تروریستی با حمایت برخی کشورهای منطقه طی چند سال گذشته با راه اندازی جنگ، سوریه را به ویرانه ای تبدیل کرده اند و شهرها و زیر ساخت های اقتصادی این کشور به نابودی کشانده شده است.

دراین تصاویر نماهایی از نقاط مختلف سوریه قبل و بعد از جنگ و میزان خسارات، ویرانی و عمق فاجعه در این کشور به وضوح نمایان است.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122354463656103_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122355149723760_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122355565075553_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122355907556169_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122356216660593_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122356540541201_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122356949225998_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122357269300129_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/16/alalam_636122357581810782_25f_4x3.jpg