کاربران عربستانی شبکه های اجتماعی ویدیویی از اظهارات بی سابقه صالح الشیحی، نویسندۀ عربستانی، منتشر کردند که از مردم می خواهد در برابر تصمیم های پادشاه عربستان ساکت نمانند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این ویدیو که پایگاه وطن آن را منتشر کرده است، الشیحی با اشاره به تصمیم های اقتصادی اخیر حکومت سعودی، از کسانی که مردم را به سکوت در برابر این تصمیم ها دعوت کرده اند، انتقاد کرد.
الشیحی می افزاید که این تصمیم ها از سوی دولت اتخاذ شده و برای افکار عمومی مطرح شده است. به همین دلیل، مردم حق دارند که دربارۀ آن نظر دهند و آن را نقد کنند.

او تأکید کرد هیچ قانونی صادر نشده است تا مردم را به سکوت در قبال این تصمیم ها مجبور کند.