به همت دانشگاه علامه طباطبایی همزمان با یکصدمین سال تأسیس رشتهه روابط بین الملل همایش ملی وضعیت رشته روابط بین‌الملل در ایران؛ الزامات و بایسته‌ها برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، به همت گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری نهادهای مختلف از جمله انجمن علمی مطالعات صلح ایران، «جشن یکصدمین سال تأسیس رشته روابط بین‌الملل» برگزار می‌شود.

این مراسم همراه با برگزاری همایش ملی وضعیت رشته روابط بین‌الملل در ایران؛ الزامات و بایسته‌ها با تاکید انجمن مطالعات صلح؛ بر وضعیت سنجی تولید و گسترش ادبیات صلح در رشته روابط بین الملل؛ الزامات و بایسته‌ها خواهد بود.

زمان‌بندی همایش:
تمدید برای دریافت چکیده: ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۸
ارزیابی چکیده‌ها: ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
مهلت دریافت مقالات: ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸
نتیجه نهایی مقالات ارسالی: ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸

ایمیل دریافت آثار: ۱۰۰iratu@gmail.com
شماره تماس: ۰۹۱۹۷۱۷۸۷۲۳