حکومت بحرین پس از سرکوب انقلاب مردم این کشور هم اکنون به دنبال جمع آوری غنایم چشم به اموال و دارایی های مخالفان دوخته است، به طوری که همه وسایل و دارایی های دفاتر جمعیت الوفاق، بزرگ ترین جمعیت مخالف بحرینی، را مصادره کرده و به مزایده گذشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ حکومت بحرین در روزنامه های رسمی اعلام کرده که همه دارایی های جمعیت الوفاق روز چهارشنبه (۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ ) در مزایده ای علنی به فروش خواهد رسید، و پول آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.

سایت منامه پست تأکید کرد، اقدام حکومت بحرین در خصوص مصادره اموال و دارایی های مردم و گروه های مخالف، به بهانه های مختلف و پس از سرکوب انقلاب و اعتراض های مردمی از بهمن ماه ۱۳۹۰ (فوریه سال ۲۰۱۱ ) شروع شده و آل خلیفه از این طریق خشم خود را بر سر مردم خالی می