داوطلبان بومی و تیم های صلیب سرخ، جنازه های تجزیه شدۀ ده ها تن از مزدوران عربستان سعودی در یمن را در مناطق نهم و الجدعان پیدا کردند.

به گزارش پرس شیعه، یک منبع امنیتی به خبرگزاری رسمی یمن “سبأ” گفت: ارتش و کمیته های مردمی، در اقدامی بشردوستانه به داوطلبان محلی و پزشکانِ صلیب سرخ اجازه دادند که وارد مناطق نهم و الجدعان شوند.

بر پایه این گزارش، داوطلبان و صلیب سرخ، اجساد تجزیه شدۀ ده ها تن از فریب خوردگانِ عربستان سعودی را که در مواجهه با ارتش یمن و کمیته های مردمی کشته شده بودند، یافتند.
کشته شدن این افراد، به آزادسازی مناطق گسترده ای از یمن منجر شد که توسط مزدوران عربستان سعودی اشغال شده بود.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، از خانواده های کشته ها و فریب خوردگان خواست برای تحویل گرفتن اجساد فرزندان خود، به صلیب سرخ مراجعه کنند.