نوزدهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، نوزدهمین شماره دو فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری طوبی کرمانی به چاپ رسید.

در این شماره نشریه، پس از سرمقاله، مطالب زیر به چشم می‌خورد:

انتقادی از سبک معنویت برای کودکان در آمریکا و مبانی کابالایی آن

سرشت-نشان ایرانی حکمت متعالیه و کاربرد آن در تحول بنیادین آموزش

آموزش حفاظت از محیط‌زیست به کودکان (با تأکید بر آموزه‌های دینی)

تفکر مراقبتی در حلقۀ کندوکاو در برنامۀ آموزش «فلسفه و کودک»

تطبیق و بررسی الگوهای تربیتی ایرانی و مکاتب تعلیم و تربیت

اصول تسهیلگر در فلسفه و کودک در تناظر با اندیشۀ اسلامی

نقد کتاب «اصول تسهیلگری و ویژگی‌های تسهیلگر حلقۀ کندوکاو»

نسخه الکترونیک این شماره از نشریه بر روی پایگاه اختصاصی مجله بنشانی pac.mullasadra.org منتشر شده و نسخه چاپی نیز به زودی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.