کنفرانس بین‌المللی فلسفه زبان ژانویه، ۲۰۲۲ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

کنفرانس بین‌المللی فلسفه زبان ۲۵ و ۲۶ ژانویه، ۲۰۲۲ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

برخی از موضوعات محوری شامل ترکیب و بخش‌ها، طبیعت معنا، ذهن و زبان، ابتکاری و یادگیری، زبان و اندیشه، تعامل اجتماعی و زبان، زبان و فلسفه قاره‌ای، مشکلات در فلسفه زبان، مبهم بودن، مشکل جهان و ترکیب، طبیعت زبان، رویکردهای رسمی و غیررسمی، ترجمه و تفسیر، تاریخ فلسفه زبان، قرون وسطی و دوره اوایل مدرن است.

علاقمندان می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۱/paris/ICPL/sponsorship ارسال نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-of-language-conference-in-january-۲۰۲۲-in-paris مراجعه گردد.