کنفرانس بین‌المللی سیاست حزب چپ و فلسفه سپتامبر ۲۰۲۰ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین‌المللی سیاست حزب چپ و فلسفه در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مباحثی چون سیاست چپ، برابری اجتماعی و برابری گرایی، جنبش‌های سیاسی چپ، پوپولیسم چپ افراط گرایی چپ، ارزش‌های چپ، احزاب سیاسی چپ، فلسفه چپ، جنبش‌های اجتماعی و مبارزه برای عدالت نژادی و فمینیسم سوسیالیستی، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم لیبرال، سوسیالیسم و جنبش‌های مترقی اجتماعی، سندیکالیسم مارکسیسم و فلسفه مارکسیستی، نظریه انتقادی و ماتریالیسم دیالکتیکی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/rome/ICLWPP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  https://waset.org/left-wing-politics-and-philosophy-conference-in-september-۲۰۲۰-in-rome مراجعه گردد.