تصاویری از حلب قبل از جنگ

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699849978847_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699849578807_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699849138763_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699856979547_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699856579507_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699855429392_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699854169266_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699851739023_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169699852169066_25f_4x3.jpg