«رمضان عبدالله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز شنبه با علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525761530943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525759660943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525757610943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525767840943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525765590943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525763730943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525796470943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525789320943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525775550943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525781400943_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170525771580943_25f_4x3.jpg