نخستین کنفرانس امنیتی تهران امروز با موضوع «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» با حضور «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی، «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537934988786_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537934128700_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537933208608_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537936008888_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537940789366_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537945129800_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537946529940_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537948210108_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170537954250712_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170552884577378_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170555025981497_25f_4x3.jpg