وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران شامگاه شنبه به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش با امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545028515178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545028005178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545029805178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545033005178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545035745178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545044965178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545043515178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545040885178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545038125178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545034915178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545042625178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545030795178_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170545027225178_25f_4x3.jpg