نشست خبری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637293848055_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637296038274_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637295338204_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637298248495_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637299058576_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170655402005723_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637299678638_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637292507921_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170637297518422_25f_4x3.jpg