چین و روسیه … متحد بر ضد تروریسم

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170686035941218_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170685792426869_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170685462643894_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170686451632783_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170686279545576_25f_4x3.jpg