بانوان بسیجی ناحیه غدیر تبریز طی روزهای اخیر در راستای کمک رسانی به رزمندگان مدافع حرم فعالیت های خود را آغاز کردند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610583290767_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610586931131_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610591501588_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610600552493_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610601882626_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610585641002_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171610590291467_25f_4x3.jpg