بیمارستان صحرایی ثامن الائمه با همکاری وزارت بهداشت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شعار شهدای وحدت به مدت یک هفته با حضور پزشکان متخصص در رشته های مختلف پزشکی در مناطق محروم و مرزی شرق کشور آغاز به کار کرد.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618924830818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618923680818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618926110818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618931700818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618935120818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618942870818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618947290818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618944930818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618941570818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618934010818_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171618932960818_25f_4x3.jpg