وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست که آزار و سرکوب محققان و دانشجویان این کشور را متوقف نماید.

به گزارش شیعه پرس، وزارت امور خارجه چین توقف آزار و اذیت و سرکوب محققان و دانشجویان این کشور از سوی آمریکا را خواستار شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین از واشنگتن خواست که از حقوق مشروع و منافع شهروندان چین در قلمروی آمریکا محافظت نماید.