پرس شیعه، نمایشگاه های هوایی را بسیاری از افرادی که حتی علاقه به موارد هوا و فضا ندارند دنبال کرده و لذت می برند این مراسم با پروازهای زیبا و آکروباتیک و که توسط بهترین خلبانان ها انجام می شود.

نمایشگاه هوایی در دبیتت

نمایشگاه هوایی در دبی

نمایشگاه هوایی در دبینمایشگاه هوایی در دبی

نمایشگاه هوایی در دبینمایشگاه هوایی در دبی

نمایشگاه هوایی در دبی

نمایشگاه هوایی در دبی

نمایشگاه هوایی در دبی

نمایشگاه هوایی در دبی