در این تصویر می توان یکی از زیباترین سحابی های دنیای ستارگان را مشاهده کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ در این تصویر ستاره ای بزرگ منطقه ای را با نام «سحابی روح» شکل داده است و در مسیر صورت فلکی «سحابی الکرسی» قرار گرفته است. «سحابی روح» در خود چندین ستاره خوشه ای جای داده است.

همچنین در این سحابی می توان حباب هایی را مشاهده کرد که توسط بادهای ستارگان بسیار بزرگ عظیم شکل گرفته اند. این «سحابی روح» در فاصله ۶ هزار و ۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و طول آن ۱۰۰ سال نوری است.
تصویر این سحابی به دلیل وجود گاز هیدروژن قرمز رنگ است.

سحابی «روح» را ببینید