پرس شیعه؛ گزارش ساواک از اعتیاد شاه را بینید.

گزارش ساواک از اعتیاد شاه