به گزارش پرس شیعه؛ پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله کرد.

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسهآتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه