۴۶ اسیر فلسطینی دربند بازداشتگاه صهیونیستی آتصیون از فردا پنجشنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد تا خواستار انتقال از این مرکز شوند که در شرایط زندگی فعاجعه باری در آن به سر می برند.

به گزارش پرس شیعه؛”جاکلین فرارجه” وکیل باشگاه اسیر فلسطین خاطرنشان کرد که اسرای فلسطینی از غذایی که به آنها داده می شود، ناراضی هستند و علاوه بر این، کمترین حد نیازهای اساسی آنها برآورده نمی شود و اسرای بیمار هم از خدمات درمانی بی بهره هستند.

وی افزود که بازداشت های روزمره نظامیان صهیونیستی علیه فلسطینیان باعث ده است که زندان های صهیونیستی با کمبود جا مواجه شوند و اکنون با وجود صدور حکم بازداشت اداری ۱۱ نفر از اسرا، آنها بیش از یک هفته است که بلاتکلیف هستند و رژیم صهیونیستی قدرت انتقال این گروه از اسرا به زندان دیگر را ندارد.

وی افزود تعدادی از اسرا هم بیش از ۱۵ روز است که در بازداشتگاه آتصیون به سر می برند و این در حالی است که این بازداشتگاه امکان نگهداری آنها را ندارد.

گفتنی است که بازداشتگاه آتصیون متعلق به ارتش صهیونیستی است و نه اداره زندان های مرکزی رژیم صهیونیستی. این بازداشتگاه یکی از بدترین مراکز نگهداری اسرای فلسطینی به شمار می رود.