وزیر دفاع و معاون نخست وزیر لبنان، بررسی جدی پیشنهاد حمایت تسلیحاتی ایران را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از روزنامه لبنانی دیلی استار، “سمیر مقبل” گفته است که از دولت میخواهد پیشنهادهای قبلی ایران برای حمایت تسلیحاتی را جدی گرفته و بررسی کند.
این موضوع از سوی وزیر دفاع لبنان، پس از اقدام عربستان سعودی در لغو کمکهای تسلیحاتی ادعایی به ارتش و نیروهای امنیتی لبنانی مطرح می شود.