تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه کانادایی نشان می دهند عناوین روزنامه نیویورک تایمز با بار منفی علیه اسلام و مسلمانان تنظیم می شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از دیلی صباح، گزارش منتشر شده از سوی یک واحد مشاوره مستقر در کانادا نشان می دهد که استراتژی رسانه های غربی، سیاه نمایی از اسلام و مسلمانان در سر فصل عناوین مهم روزنامه های آنهاست.

این موسسه با بررسی نیویورک تایمز به عنوان یک مورد مطالعاتی، کلید واژه های اسلام و مسلمان را با واژه هایی چون الکل، سرطان، تشنج و جمهوریخواه مقایسه کرده است.

بررسی های انجام شده کلید واژه های اسلام و مسلمان را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ در سر تیتر های نیویورک تایمز بررسی کرده تا ببیند گرایش خبرها نسبت به این کلید واژه ها مثبت، منفی یا بی طرف تنظیم شده است.

این بررسی ها نشان می دهند، ۵۷% از تیترها و عناوین تنظیم شده با این دو کلید واژه بار منفی داشته و تنها ۸% از این مطالب بار مثبت دارند. همچنین این دو کلمه، از جمله منفی ترین واژگان به کار رفته در تیترهای نیویورک تایمز هستند.

این گزارش همچنین نشان می دهد، واژگان شورشی و شبه نظامی، بیشترین کلید واژه های متصل و یا مرتبط با اسلام و مسلمان در عناوین خبری این روزنامه آمریکایی هستند.

محققان این موسسه معتقدند، استفاده کلید واژه ها با بار معنایی خاص، تاثیر زیادی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به آنها دارند. به اعتقاد این موسسه، به کار رفتن کلمات اسلام و مسلمان در نیویورک تایمز، ناخود آگاه این تصویر ذهنی را برای مخاطبان ایجاد می کند که اسلام و پیروان این دین مسبب ایجاد خشونت هستند.