شیخ الدیهی گفت: اتفاقات نشان می دهد که مردم باید در مخالفت با یک توطئه بزرگ طایفه ای و حمله نظام به مذهب تشیع و مراجع دینی کاملا مراقب و هوشیار باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: نظام بحرین بار دیگر اعلام کرده که بر تصمیم خود برای محاکمه یک مذهب اسلامی اصیل و واجبات و عبادات آن باقی است.

وی افزود: ادامه دادن نظام بحرین به نمایش محاکمه شیخ عیسی قاسم به خاطر دریافت وجوهات خمس، و اهانت آنها به بزرگ ترین مرجع دینی بحرین و به راه انداختن جنگ رسانه ای و سوء استفاده از دادگاه غیر منصفانه برای تخریب یک مذهب و احکام آن از نظر ما محکوم است.

الدیهی تاکید کرد: تمام اتفاقاتی که جریان دارد نشان می دهد که مردم باید در مخالفت با این توطئه بزرگ طایفه ای و حمله نظام به مذهب تشیع و مراجع دینی کاملا مراقب و هوشیار باشند، چون نظام بحرین به دنبال دست یابی به اهداف طایفه ای خود است که سودی برای کشور ندارد.

معاون دبیرکل الوفاق گفت: شیخ عیسی قاسم یک رهبر ملی است که محوبیت زیادی در بحرین دارد و همچنان از برجسته ترین جایگاه در تشویق مردم به وفاداری ملی و رعایت مسالمت داخلی و دعوت به وحدت و همزیستی برخوردار است.

شیخ الدیهی ادامه داد: شیخ عیسی قاسم صاحب فکر و گفتمان اسلامی اصیل و بی نظیری است که در بحرین و سطح جهان عرب و اسلام تاثیر گذار است و همین موضع ایشان باعث شده مورد احترام و تقدیر گسترده در جوامع عربی و اسلامی و بین المللی واقع شود.

وی افزود: شیخ عیسی قاسم به نقش دینی و تبلیغی خود با درایت و آگاهی و شفافیت تمام عمل کرد و در این زمینه قانون و شرع مقدس را رعایت کرد و هرگونه تلاشی که برای تخریب چهره نورانی این عالم صورت بگیرد به هدف نخواهد رسید؛ چراکه شیخ عیسی قاسم و اقدامات ایشان سرمایه بحرین و مردم است مردم بحرین همچنان دست از مطالبه حقوق خود نخواهند کشید.