بورس

بورس مقدار
  شاخص كل 80,219.4 نمودار تغییر قیمت شاخص كل
  30شركت بزرگ 4,281 نمودار تغییر قیمت 30شركت بزرگ
  آزاد شناور 104,669 نمودار تغییر قیمت آزاد شناور
  بازاراول 67,169 نمودار تغییر قیمت بازاراول
  بازار دوم 166,842 نمودار تغییر قیمت بازار دوم
  صنعت 74,963 نمودار تغییر قیمت صنعت
  مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) 411,324,423 نمودار تغییر قیمت مجموع حجم معاملات (ميليون سهم)
  مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 1,655,981 نمودار تغییر قیمت مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)
  جمع تعداد معاملات 56,807 نمودار تغییر قیمت جمع تعداد معاملات
  ارزش بازار(ميليارد ريال) 4,361,557 نمودار تغییر قیمت ارزش بازار(ميليارد ريال)
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

منبع : بورس