آزاد سازی بشیر، آب سردی بر هیاهو های سیاسی عراق سید عمار حکیم مطرح کرد؛

آزاد سازی بشیر، آب سردی بر هیاهو های سیاسی عراق

سید عمار حکیم پیروزی اخیر نیروهای نظامی در استان کرکوک را مایه آرامش در میان هیاهوهای سیاسی عراق توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سید عمار حکیم رییس مجلس اسلامی عراق پیروزی اخیر نیروهای نظامی در استان کرکوک و آزادسازی...