به نوروزی ساده تر بیندیشیم

به نوروزی ساده تر بیندیشیم

به جای نوروز فعلی می توان به نوروز هایی ساده تر، به خانواده، به دوست داشتن دیگران و طبیعت اندیشید، می توان کمی بیشتر به با هم بودن و کمی کمتر به با هم مصرف کردن فکر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ متن پیش رو یادداشتی از ناصر...