قطر از اردن نیروی آموزش امنیتی خواست

قطر از اردن نیروی آموزش امنیتی خواست

دولت قطر از اردن خواست تعدادی مربی آموزش امنیتی - نظامی متخصص در امور پیاده نظام و مهارت های تیراندازی به دوحه اعزام کند. به گزارش پرس شیعه؛ قطر ظاهرا این نیروها را برای فعالیت در نیروهای امنیت داخلی خود درخواست کرده...