بمب های ساعتی با زمان انفجار نامعلوم نیاز ضروری یک غده به جراحی؛

بمب های ساعتی با زمان انفجار نامعلوم

غده ای که فقط چند سال از ظهور و بروز آن می گذرد به دلیل ارتکاب جنایت های بیشمار به نقطه ای رسیده که نیاز به جراحی و از بین بردن کامل آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر- گروه بین...