اجازه گسترش آموزه های انحرافی وهابیت را نمی دهیم مقام مذهبی مالزی:

اجازه گسترش آموزه های انحرافی وهابیت را نمی دهیم

یک مقام مذهبی ایالتی مالزی روز چهارشنبه تاکید کرد که دولت ایالتی اجازه گسترش آموزه های انحرافی وهابیت را نمی دهد. به گزارش پرس شیعه؛ یک مقام مذهبی ایالتی مالزی روز چهارشنبه تاکید کرد که دولت ایالتی اجازه گسترش آموزه...