تأثیر وجود اولیای الهی در جذب منفعت و دفع ضرر پای درس استاد مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

تأثیر وجود اولیای الهی در جذب منفعت و دفع ضرر

وجود ولی خدا در جامعه سبب جذب منفعت و دفع ضرر می شود؛ اگر اولیای خدا به کسی دستور کاری بدهد حتما دعایش مستجاب می شود و این امر، ردخور ندارد؛ در واقع دعای اولیای الهی در ماسوی الله اثر می گذارد. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه...