مبارزه با ظلم و فساد منطق قرآنی دارد ؛ نابودی آل خلیفه نزدیک است آیت الله توکل:

مبارزه با ظلم و فساد منطق قرآنی دارد ؛ نابودی آل خلیفه نزدیک است

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان آیات و روایاتی درباره مبارزه با ظلم، گفت: رهبران دینی مانند آیت الله عیسی قاسم بر اساس منطق قرآن با حکام فاسد و ظالم مبارزه می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید رحیم توکل، نماینده مردم...