منبع فعالیت روحانی برجسته در احساء عربستان

منبع فعالیت روحانی برجسته در احساء عربستان

مقامات سعودی، امام جماعت مسجد منطقه عمران را از اقامه نماز منع کردند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله شیخ حسین آل راضی امام مسجد رسول اعظم (ص) در منطقه عمران در احساء گفت که مقامات به صورت شفاهی به او گفته اند که دیگر نباید...