در افق ۱۴۰۴ برای هر۵۰۰ ایرانی یک روحانی باید باشد آیت الله مقتدایی:

در افق ۱۴۰۴ برای هر۵۰۰ ایرانی یک روحانی باید باشد

دبیر دوم شورای عالی حوزهای علمیه اکنون برای هرچندهزار ایرانی یک روحانی داریم اما در چشم انداز و افق ۱۴۰۴ باید برای هر۵۰۰ نفر یک روحانی داشته باشیم. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مرتضی مقتدایی ، درگردهمایی و ضیافت انجمن...