چاپ سوم کتاب سیر در بیراهه با طرح جلد جدید و افزایش حجم توسط نشر سدید منتشر شد؛

چاپ سوم کتاب سیر در بیراهه با طرح جلد جدید و افزایش حجم

چاپ سوم کتاب سیر در بیراهه با افزایش حجم به واسطه الحاق مباحثی پیرامون بررسی زندگی آیت الله منتظری پس از رحلت امام خمینی(ره) توسط نشر سدید(انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق) منتشر شده است. به گزارش پرس شیعه؛ چاپ سوم کتاب...