اسرار اعتکاف از منظر آیت الله العظمی تبریزی (ره)

اسرار اعتکاف از منظر آیت الله العظمی تبریزی (ره)

مرحوم آیت الله العظمی تبریزی (ره) یکی از مؤثرترین راه های سازندگی و رسیدن به کمال و سعادت اخروی را نردبان اعتکاف می دانستند و معتقد بودند دوران سازندگی، اگر از ابتدا با معرفت و آگاهی کامل صورت گیرد، شیطان نخواهد توانست...