آیه های سبز از سفره غدیر

آیه های سبز از سفره غدیر

غدیر داستان غدیر و تاریخ غدیر، از عظمت غدیر و ضرورت ولایت و ریشه ای بودن این مسأله خبر می دهد. رسول در آن هنگام و در زیر آن آفتاب سوزان، آن همه جمعیت را برای چه نگه می دارد و چه پیامی برای آنها دارد؟ باید این پیام اساسی...