غزه بیشترین زیان را از بی ثباتی سینا دیده است موسی ابومرزوق:

غزه بیشترین زیان را از بی ثباتی سینا دیده است

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به نتایج سفر اخیر هیئت حماس به قاهره بر حمایت از امنیت مصر به ویژه سینا تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: سفر اخیر به...